De collectieve vrijwilligersverzekering die door de gemeente Dinkelland is afgesloten dekt de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk af voor alle vrijwilligers, hun organisaties en mantelzorgers die in Dinkelland werkzaam zijn.

Met deze polis bent u automatisch verzekerd. U hoeft zich dus niet apart aan te melden bij de gemeente voor deze verzekering. Als u als vrijwilliger, organisatie of mantelzorger schade hebt opgelopen tijdens uw vrijwilligerswerk dan kunt u via dit digitaal loket een digitaal schadeformulier downloaden. U kunt dit formulier invullen en vervolgens de claim naar de gemeente sturen. Uiteraard kunt u ook telefonisch een formulier opvragen of ophalen in het gemeentehuis. De gemeente zendt de claim vervolgens door naar de verzekeraar.

Ook kan de gemeente de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren of iemand terecht een claim indient. De schadeclaim wordt naar Centraal Beheer Achmea  gezonden en zij zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is. Als dat zo is, zendt Centraal Beheer Achmea de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd. Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim gewoon in behandeling. De schade wordt dan rechtstreeks door Centraal Beheer Achmea met de benadeelde afgewikkeld. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. In geval van vragen kan contact opgenomen worden met Centraal Beheer Achmea.

Basisdekking: de VNG Vrijwilligers BasisPolis

Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd tijdens
het verrichten van vrijwilligerswerk van/voor:
• Uitkeringen bij overlijden* (€ 12.500,-)
• Een uitkering bij blijvende invaliditeit*
(maximaal € 25.000,- bij volledige invaliditeit)
• Geneeskundige kosten (€ 1.000,-)
• Kosten van psychische hulpverlening** (€ 2.500,-)
• Schade aan persoonlijke eigendommen (maximaal € 5.000,-)
• Aansprakelijkheidsverzekering (maximaal € 2.500.000.- per aanspraak***)
• Opzichtrisico (maximaal € 5.000,- per aanspraak****)
• Voorziening voor acuut noodzakelijke huishoudelijke hulp
* beide als gevolg van een ongeval bij de uitoefening van vrijwilligerswerk.
** als gevolg van een ervaring met molest/agressie.
*** zonder eigen risico. Het totaal aan uitkeringen op deze grond is gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000.000,- per
verzekeringsjaar.
**** voor schade aan goederen van een derde welke de vrijwilliger onder zich heeft.
De gemeente Dinkelland heeft eveneens een aanvullende verzekering afgesloten: de VNG Vrijwilligers PlusPolis. Deze verzekering in combinatie met de BasisPolis voorziet in een breed scala aan dekkingen:
• Allereerst is er de aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie met betrekking tot vrijwilligerswerk, waarin
tevens is voorzien in een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.
• Daarnaast is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor diegenen die de organisatie aansturen voor de
vrijwilligers en dus worden gevrijwaard van aansprakelijkheidsverhaal op hun privévermogen.
• Verder is er voorzien in een verkeersaansprakelijkheidsverzekering, waarbij vrijwilligers, gebruik makende van
hun eigen auto, worden gevrijwaard van schade aan hun privéauto dan wel daling van hun no-claimkorting.
• Tot slot is er een rechtsbijstandverzekering voor juridische bijstand bij eventuele strafrechtelijke vervolging van de
vrijwilliger en ondersteuning bij schadeverhaal. Voor alle schadeverzekeringen geldt dat oudere verzekeringen in de
dekking voorgaan op de dekking van deze verzekering.